. تو مترسکت را از کاه و چوب بساز من

.
تو مترسکت را از کاه و چوب بساز 
من هم از هویج 
This is the way i use carrots. .

.
تو مترسکت را از کاه و چوب بساز
من هم از هویج
This is the way i use carrots. . #هویج #میوه #صیفی #جنگل #طبیعت #عشق #عکاس #عکس #عکاسی #شیرموز #مترسک #حاشیه #حیات #نخودفرنگی #تهران #اصفهان #ایران #جهان #محبت #carrot #carrots #pet #dog #cat #tehran #iran #nature #jungle #fruit

Add your comment